Református közösség Nyírszőlősben

A nyírszőlősi református közösség történetét Kósa László tiszteletes úr foglalta össze, melyet változtatás nélkül közreadok:
Nyírszőlős fejlődése, népességének növekedése a református egyházat is tettre sarkallta. A településre beköltözött vagy ide beházasodott református vallású hívek pásztorációjáról gondoskodni kellett. Ebben a szolgálatban – természetesen a szomszédos település közelsége okán – a Kótaji Református Egyházközség lelkipásztora, Nagytiszteletű Lipcsei Árpád járt elől. Mivel kicsiny létszámú közösségről volt szó, így a templomépítés gondolata még senkiben fel nem merült, bár ekkorra már a településrészen minden felekezetnek saját temploma volt.
Így a nyírszőlősi reformátusok a kótaji gyülekezethez tartoztak. A lelkipásztor előbb házaknál, aztán – a Nyírszőlősi Evangélikus Gyülekezet jóvoltából – az evangélikus templomban tartott istentiszteletet. Áldott emlékezetű Lipcsei Árpád lelkipásztort még egészségének romlása sem akadályozta meg abban, hogy szolgálatát Nyírszőlősön tovább folytassa, egészen halálának bekövetkeztéig.
 
A településen – a többi felekezet létszámához mérten – még ma is kevés létszámú reformátusság él. 2002- ben a Nyíregyháza- Sóstói Református Egyházközség vette szárnyai alá a nyírszőlősi reformátusságot. Még ebben az évben a közösség lelkes tagjai felmérést készítettek Nyírszőlős reformátusságáról. Szó szerint házról házara járva keresték fel a reformátusokat és hívogattak istentiszteleti alkalmakra. Az istentiszteleteket akkor még mindig az evangélikus templomban tartottuk. Hétköznapokon a gyülekezeti alkalmak köre bibliaórával bővült, melyet háznál, – a Csabagyöngye utcán, – Fedor Tiborné hajlékában tarthattunk meg. Tulajdonképpen itt született meg a gyülekezeti ház építésének gondolata.
A Nyírségi Református Egyházmegye támogatásával, valamint közadakozásból az Aranyalma utcán építési telket vásároltunk. Igaz, még nem tudtuk, hogy miből és hogyan kezdjünk bele az építkezésbe. Egy 2008- ban kínálkozó pályázat adott esélyt arra, hogy álmainkat, terveinket megvalósítsuk. Így gyülekezeti házunk 2010 márciusára elkészült, a kis közösség végre bírtokba vehette azt. Ez a multifunkcionális épület minden gyülekezeti igényt kész kielégíteni, mely az igei alkalmakon túl konferenciák, táborok, gyülekezeti rendezvények stb. helyszínévé vált.
A gyülekezeti ház megépítését követően Isten kegyelméből látható módon megszarapodott és megerősödött a gyülekezet.
Itt azonban nem álltunk meg, a munka tovább folytatódott. A gyülekezeti ház udvarán 2015- ben közadakozásból haranglábat állíttattunk. Az ácsmunkát helybeli mester, Szováti Gusztáv asztalosmester végezte. Az 50 kg- s harangot lengyelországi harangöntő műhelyben készítették, melyen a Református Egyház címere látható, valamint a következő bibliai ige olvasható: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan…” A harang villamosítására azonban csak a következő évben, 2016- ban került sor.
Mindezek mellett a lelki munka, a lelki építkezés sem maradt el, melyben a korábbi évek során megválasztott presbiterek (Fedor Tiborné, Kis Jánosné, Papp Ilona Éva, Tóth Pál) az anyaegyházközség tagjaiként is hűséggel szolgálták az Urat és a közösségüket. Legyen mindenért dicsőség Istennek!